صفحه فارسی

 

داستان نویس و عصب شناس

 

دکترا در نوروساینس

کارشناسی ارشد در فیزیک

علایق پژوهش: ادراک، شناخت، زمان، آنتروپی، و شبکه ها

کار بر روی:‌ مدل برداری ادراک زمان، همنوسانی در مغز، و داستان بازیگر و نابغه

 

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.